Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE ZÁKAZNÍKOVI / KLIENTOVI
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

(dle čl. 13 odst. 1 GDPR)

a) Správce osobních údajů:

US Europe Group s.r.o.
se sídlem: Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 06779808
zapsaná:
C 73258 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupená: Bc. Jan Řeháček
e-mail: Inko@ultimatesports.cz
tel.: 608 177 099
(dále též„Správce“).

b) Pověřenec:

Není jmenován.

c) Účely zpracování:

 • plnění smluv mezi subjektem a Správcem;
 • uplatnění právních nároků;
 • plnění zákonných povinností (např. archivace);
 • případné oslovování zákazníka / klienta v rámci marketingu;
 • účely obsažené v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Právní důvod zpracování:

 • plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy;
 • plnění právní povinnosti;
 • oprávněné zájmy Správce či třetí strany;
 • není-li dán jiný titul, pak souhlas se zpracováním osobních údajů.

d) Oprávněné zájmy Správce či třetí strany:

Zejména zpracování osobních údajů zákazníka / klienta prováděné pro účely přímého marketingu (např. nabídka navazujících a/nebo dalších služeb a/nebo zboží Správcem formou e-mailové komunikace, případně sms zpráv) za účelem efektivnější vzájemné komunikace a nadstandardního klientského servisu.

e) Kategorie příjemců osobních údajů:

 • externí účetní společnost, daňový poradce;
 • orgány veřejné moci;
 • externí IT specialista;

f) Úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Správce nemá v úmyslu.

(dle čl. 13 odst. 2 GDPR)

a) Doba uložení osobních údajů:

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, všeobecných obchodních podmínkách Správce nebo v příslušných právních předpisech, kdy jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Zpracování osobních údajů poskytnutých v souvislosti s nákupem zboží a/nebo služeb (v rozsahu vysokoškolský titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail) pro účely přímého marketingu se provádí po dobu 5 let ode dne uzavření poslední kupní smlouvy (posledního nákupu v e-shopu) u registrovaného zákazníka, případně po dobu 5 let ode dne uzavření kupní smlouvy (nákupu v e-shopu) u neregistrovaného zákazníka nebo do doby oznámení požadavku o dalším nezpracovávání osobních údajů za účelem přímého marketingu, které lze provést telefonicky, poštovním dopisem adresovaným na adresu sídla Správce nebo formou e-mailu, či sms zprávy adresovaných Správci, případně
„opt-out“ mechanismem v zaslaném marketingovém e-mailu.

b) Práva subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům – vůči Správci:

 • požadovat přístup;
 • požadovat opravu nepřesných údajů;
 • požadovat výmaz;
 • požadovat omezení zpracování;
 • vznést námitku proti zpracování;
 • požadovat přenositelnost údajů.

c) Právo odvolat souhlasu:

Pokud je zpracování založeno na souhlasu se zpracováním, pak je dáno právo odvolat kdykoliv souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

d) Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

e) Zákonný/smluvní požadavek na poskytnutí údajů a důsledky neposkytnutí

Poskytnutí osobních údajů je založeno jak na smluvním, tak na zákonném požadavku. Neposkytnutím osobních údajů může dojít zejména k porušení právních předpisů a/nebo k nemožnosti uzavřít smlouvu.

f) Automatizované rozhodování/profilování

Není prováděno.

Sledujte nás